Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

CLIPPERMS EVENT ONTZORGERS

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Visie & Beleid

Voorwoord
Sinds de oprichting van de onderneming in 1975 staat Clipperms bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening, apparatuur en oplossingen, staat hoog in het vaandel. Ook onze interne organisatie met haar processen kent een hoog niveau. Uiteraard blijft Clipperms altijd streven naar verdere verbetering van haar dienstverlening en is zij zich bewust van haar positie binnen de maatschappij in het algemeen en de evenementenbranche in het bijzonder.

Met dit document heeft de directie besloten, om alle zaken die in de loop van de jaren zijn gerealiseerd op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nader te laten onderzoeken, de status te bepalen, formeel beleid vast te leggen en doelen voor de toekomst te formuleren. Ook is er meer en meer bij medewerkers een bewustwordingsproces ontstaan waardoor MVO inmiddels een bijzonder groot draagvlak binnen de onderneming kent. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt in de samenleving steeds belangrijker. MVO betekent dat we als onderneming streven naar zowel winst als naar positieve effecten voor het milieu en de mensen binnen en buiten de onderneming.

Clipperms heeft zich ten doel gesteld om binnen de audiovisuele branche toonaangevend te zijn en te blijven op MVO-gebied en dit uit te dragen. Concreet zullen we, waar mogelijk, ondersteuning bieden op MVO-gebied aan onze relaties om ook hierdoor de MVO-principes verder te verspreiden. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ook hierin herkent u de kwaliteit van Clipperms!

Schermafbeelding 2022-03-21 om 14.14.12

Bedrijfsprofiel Clipperms

Van kleine online vergaderingen tot mega-events, van de verhuur van complete videostreamingfaciliteiten tot volledige AV-inrichting: Clipperms biedt innovatie, kwaliteit en service. Ruim 46 jaar is Clipperms hét toonaangevende Nederlandse bedrijf op het gebied van licht, geluid video.

Bij Clipperms kan de opdrachtgever terecht voor het huren of aanschaffen van apparatuur en diensten. De verschillende onderdelen zijn binnen het bedrijf geïntegreerd, wat zorgt voor een optimale dienstverlening. Het personeel bestaat uit goed getrainde en servicegerichte specialisten, op alle gebieden. Uiteraard is de automatisering optimaal, waardoor Clipperms garant staat voor flexibel, betrouwbaar en slagvaardig handelen. Wij doen wat we beloven!

Clipperms biedt het meest uitgebreide en grootste verhuurassortiment voor projecten en evenementen van elk formaat. Het meer dan volledige aanbod op het gebied van event-techniek is uniek in Europa; Clipperms biedt een zeer innovatief productenpakket, met ‘state of the art’ concepten. Voor elke opdracht, van klein tot groot, biedt Clipperms 24/7 dienstverlening: betrouwbare, een deskundige backoffice en zeer snelle respons. 

Clipperms levert alles: van reversmicrofoons tot ‘turn-key’ projecten, van presentatieapparatuur voor kleine vergaderingen tot de inrichting van grote, complexe audiovisuele installaties of evenementen. Waarbij de klant altijd kan rekenen op de eigen afdeling installatietechniek, deskundige begeleiding en uiteraard de eigen servicedienst.

Onze service activiteiten omvatten het technische advies, begeleiding, bediening en installatie van projecten en evenementen alsmede onderhoud en reparatie van audiovisuele apparatuur. Onze storingsdienst, welke 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken is, staat garant voor een kordaat optreden opdat uw activiteiten niet onnodig worden vertraagd. Wij zijn geautoriseerd om reparaties uit te voeren op de door ons geleverde apparatuur die onder garantie vallen. Dit gebeurt door een eigen vakkundige technische dienst. Hierdoor kunnen wij maximale controle uitoefenen op de reparatietermijn. Ook het aanbieden van lease- en onderhoudscontracten behoren totde serviceactiviteiten.

Clipperms en haar visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Clipperms hecht er veel waarde aan om maatschappelijk verantwoord ondernemen niet alleen een papieren verhaal te laten zijn. Clipperms heeft een gedragscode ontwikkeld en geïmplementeerd waarin is vastgelegd hoe Clipperms omgaat met de samenleving en met interne en zakelijke relaties. De code vormt een algemene basis voor het dagelijks handelen op het gebied van communicatie, privacy en bijvoorbeeld werkomstandigheden. Ook hoe Clipperms zich richt op maatschappelijk verantwoord ondernemen is verankerd in het document.

Het MVO-proces

“MVO is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid neemt over de effecten van deze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden”. Dat is de definitie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens het MVO-platform. Maatschappelijk verantwoord ondernemen geniet in Nederland in toenemende mate aan populariteit. Dit is ook niet zo vreemd als je bedenkt dat alleen al de rijksoverheid heeft aangegeven vanaf 2010 louter nog ‘duurzaam’ in te willen kopen. Dat houdt in dat men uitsluitend nog goederen en diensten wil afnemen bij bedrijven die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De drie P’s

De basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt in de drie P’s: Planet, People en Profit. Dat betekent voor een bedrijf als Clipperms dat het naast het maken van winst ook moet zorgen dat het personeel het naar de zin heeft en rekening moet houden met het milieu en de maatschappij. Een goede balans hierin is essentieel; het streven naar winst mag niet ten koste gaan van de zorg voor het personeel of milieu, en andersom.

Integriteit

De basis voor al onze zakelijke handelingen is integriteit. Dit betekent dat iedereen die met Clipperms te maken heeft, zowel intern als extern, kan rekenen op een respectvolle, eerlijke en rechtvaardige behandeling.

Vakbekwaamheid en service

Wij zijn trots op onze vakbekwaamheid en de vakkundige wijze waarop onze medewerkers bij al hun dagelijkse bezigheden deze vakbekwaamheid aan de dag leggen. Onze medewerkers moeten zich ervan bewust zijn dat realisatie van de doelstellingen van Clipperms alleen mogelijk is door klanten de beste service en kwaliteit te bieden. Deze op service en kwaliteit gerichte benadering vormt de hoeksteen van Clipperms’s visie op de zakelijke praktijk.

Duurzaamheid

Ons belangrijkste doel is het drijven van een winstgevende, groeiende en duurzame onderneming. Evenwicht in de doelstellingen voor de korte en lange termijn is daarbij essentieel evenals het vermijden van schade aan mens en milieu. Deze waarden zijn van essentieel belang voor de wijze waarop Clipperms haar onderneming voert en deze waarden staan aan de basis van al onze zakelijke beslissingen.

Mensenrechten en discriminatie

Wij respecteren mensenrechten en leven alle regelgeving op dit gebied na. Wij keuren elke vorm van intimidatie of discriminatie op basis van ras, leeftijd, geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, handicap of land van afkomst af. Niet alleen onze medewerkers, maar ook anderen die met Clipperms te maken hebben, zoals inhuurkrachten, klanten, leveranciers of bezoekers moeten zich verre houden van elke vorm van discriminatie en de mensenrechten van anderen respecteren.

Gelijke mogelijkheden en arbeidsomstandigheden

Wij staan voor gelijke mogelijkheden voor alle medewerkers. In alle werkgerelateerde aangelegenheden, waaronder werving, promotie, overplaatsingen, ontslagen, discipline, compensatie en vergoedingen, worden beslissingen zuiver genomen op basis van kwalificaties en vaardigheden die nodig zijn voor de betreffende functie. Elke relatie met en tussen onze medewerkers moet gebaseerd zijn op respect voor het individu. Wij streven ernaar vakbekwame mensen aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden en bieden al onze medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving. Onze medewerkers hebben een plicht om alle redelijke maatregelen te treffen om verwondingen en schade aan zichzelf, hun collega’s en het algemene publiek te voorkomen.

Tegenstrijdige belangen

Onze medewerkers mogen geen zakelijke activiteiten uitvoeren voor concurrenten, klanten, leveranciers of andere derden, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven door de directie van Clipperms. Onze medewerkers mogen geen persoonlijk voordeel halen uit zakelijke kansen die gerelateerd zijn aan onze bedrijfsvoering en dienen situaties te vermijden waarin hun eigen belangen kunnen botsen met de belangen van Clipperms.

Relatieonderhoud, geschenken en omkoping

Wij doen uitsluitend zaken op basis van waarde en prestatie en vermijden daarbij onethisch gedrag. Wij erkennen dat er voor het opbouwen van een normale zakenrelatie over en weer relatiegeschenken of vermaak worden gegeven. Onze medewerkers dienen echter geen geschenken aan te nemen die van zulke orde zijn dat het lijkt alsof er bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. Medewerkers mogen geen relatiegeschenken of vermaak weggeven die kunnen worden uitgelegd als omkoping, steekpenningen of afkoopsom. Het geven van contanten is te allen tijde verboden.

Vertrouwelijke informatie

Onze medewerkers moeten informatie die zij hebben verkregen in verband met of tijdens hun dienstverband met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandelen. In gevallen waarin medewerkers de beschikking krijgen over vertrouwelijke informatie die, indien deze informatie openbaar gemaakt zou worden, Clipperms op korte of
lange termijn zou kunnen schaden, mogen die medewerkers deze informatie niet gebruiken voor eigen gewin of dat van anderen. Specifieke gegevens over de financiële positie, het productieproces, belangrijke contracten, acquisities, afstotingen en fusies vanClipperms moeten altijd als vertrouwelijk worden beschouwd. Ook informatie die niet openbaar is en die medewerkers, klanten of concurrenten financieel of anderszins zou kunnen beschadigen, valt onder vertrouwelijke informatie.

Mededinging

Alle toepasselijke internationale en nationale mededingingswetten moeten worden gerespecteerd door onze medewerkers. Onze medewerkers moeten afzien van ongeoorloofde besprekingen met concurrenten, het uitwisselen van gevoelige informatie en andere vormen van onwettig gedrag inzake mededinging.

Milieu

Wij staan achter een bedrijfsvoering op duurzame en milieuvriendelijke wijze. Wij trachten te waarborgen dat onze bedrijfsvoering een minimale negatieve invloed heeft op mens en milieu, maar wel afgestemd is op onze legitieme zakelijke behoefte. Clipperms leeft de geldende regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu na.

Politieke betrokkenheid

Wij ondersteunen geen politieke partijen en dragen niet bij aan fondsen voor groepen waarvan de activiteiten bedoeld zijn voor het behartigen van partijbelangen. In sommige omstandigheden kunnen wij besluiten materiële of financiële steun te verlenen aan plaatselijke, niet-partijdige zaken die relevant zijn voor de gemeenschap waarbinnen Clipperms opereert.

Naleving

Al onze medewerkers moeten deze gedragscode kennen en toepassen in de dagelijkse praktijk. Oneigenlijk gedrag kan de reputatie van onze onderneming schaden. Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze gedragscode binnen Clipperms. Medewerkers die vragen hebben over de code of advies wensen over de juiste toepassing ervan, kunnen terecht bij hun manager. Bij gevoelige kwesties of waar het gaat om problemen die niet met de lijnmanager kunnen worden besproken, moet men zich wenden tot de personeelsfunctionaris van Clipperms. Het stellen van vragen over bepaalde kwesties of praktijken of het te goeder trouw melding maken van een vermoeden dat de gedragscode niet juist wordt nageleefd zal in geen geval leiden tot een negatieve benadering van de medewerker of een nadelige invloed hebben op zijn of haar loopbaan. De beste waarborg voor juiste naleving is voortdurende oplettendheid van al onze medewerkers, teneinde gezamenlijk zorg te dragen voor een ethisch verantwoorde wijze van ondernemen.

Clipperms en haar medewerkers

Clipperms wil haar personeelsbeleid concreet koppelen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en streeft naar een personeelsbeleid dat zich nog meer richt op het individuele welbevinden van haar medewerkers om hen te binden en actief te houden in het arbeidsproces.

Personeelsbeleid

Clipperms onderkent dat haar medewerkers de belangrijkste factor zijn voor het bereiken van haar doelstellingen. Het beleid is er daarom op gericht dat alle functies binnen de organisatie worden bezet door gemotiveerde en vakbekwame medewerkers. Door werving, selectie, training en opleiding wordt gezorgd dat de kennis en motivatie van de medewerkers op een hoog peil gehandhaafd blijft, waardoor Clipperms de dienstverlening naar haar klanten optimaal kan blijven vervullen. Hierbij worden de middelen die de organisatie ter beschikking staan efficiënt gebruikt teneinde de gewenste kwaliteit op een verantwoorde wijze tot stand te brengen.

Ook Clipperms moet inspelen op de veranderingen in de Nederlandse arbeidsmarkt. Noodzakelijk is daarbij de medewerker te kennen en te weten wat nodig is om zijn of haar privé- en werksituatie goed in balans te houden. Personeelsbeleid gericht op het individu vraagt een grote inspanning en is een investering die zich pas op langere termijn uitbetaalt.

Arbeidsomstandigheden

Het  Arbeidsomstandighedenbeleid van Clipperms is gericht op het bereiken van zo veilig mogelijke arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers en waar nodig deze arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van het Arbobeleid, is dit beleid mede gericht op een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn van onze medewerkers. Dit alles met als doel het voorkomen van (bijna) ongevallen, werkgerelateerde ziekte en arbeidsongeschiktheid. Om veiligheid van uitvoerenden en leidinggevenden te garanderen, beschikt Clipperms over een VCA certificaat.

Het Arbobeleid voldoet aan de wettelijk vereiste normen, zoals geformuleerd in de Arbowet, -besluiten en -richtlijnen en is een verantwoordelijkheid voor de directie die zich hierin laat bijstaan door een gecertificeerde Arbodienst. De prioriteiten voor veiligheid, gezondheid en welzijn zullen jaarlijks worden vastgelegd in een vernieuwd of aangepast ‘Plan van aanpak’. Hierbij worden de resultaten van de periodieke risico inventarisatie en -evaluatie als uitgangspunt genomen. De voortgang en status van het Plan van aanpak wordt jaarlijks gecommuniceerd naar alle medewerkers. Het beleid rondom arbeidsomstandigheden werpt nadrukkelijk zijn vruchten af binnen Clipperms. Er is weinig verloop in het personeelsbestand en het ziekteverzuim is zeer laag.

Opleiding en training

De kwaliteit van de dienstverlening wordt bij een bedrijf als Clipperms zeer sterk bepaald door de uitvoerende medewerkers. Clipperms besteedt derhalve zeer veel zorg aan training en opleiding van deze medewerkers. Naast technische en product trainingen worden ook veel trainingen in het communicatieve vlak gegeven alsmede trainingen in klantgericht handelen. Door op deze wijze met personeel om te gaan kunnen wij vaststellen dat Clipperms medewerkers jarenlang aan zich weet te binden hetgeen de kwaliteit van handelen ten goede komt. 12,5-jarige of zelfs 25-jarige dienstverbanden zijn daarbij geen uitzondering.

Alle medewerkers van Clipperms ontvangen bij indiensttreding een Veiligheid Gezondheid en Milieu voorlichtingsprogramma. Hierin krijgt de medewerker onder andere informatie en uitleg inzake ‘veilig werken’. Medewerkers die operationeel ingezet worden ten behoeve van projectinstallaties hebben allen de cursus Basisveiligheid VCA of de cursus Veiligheid voor leidinggevenden VCA gehad.

Flexibilisering werktijden en werkplekken

Om files tijdens de enorme verkeersdrukte te kunnen mijden, heeft Clipperms besloten over te gaan tot flexibilisering van de werktijden. Werknemers kunnen bijvoorbeeld in overleg op een later of vroeger tijdstip, naar kantoor komen.
Daarnaast zijn op alle vestigingen van Clipperms verschillende flex-plekken voorhanden. Medewerkers kunnen op die manier in voorkomende gevallen lokaal werken.

Maatregelen in het wagenpark

Clipperms beschikt over een aanzienlijk wagenpark. Alle nieuwe auto’s worden aangeschaft met inachtneming van het genormeerde brandstofverbruik en energielabel op basis van de huidige Euronormen. Insteek is hierbij een milieuvriendelijk investeringsbeleid met de geringst mogelijke verbruikswaardes.
Alle Clipperms diesel vrachtwagens, die volgens geldende wettelijke normen voorzien moeten zijn van een roetfilter, zijn als zodanig hiervan voorzien of dit wordt meegenomen bij de eerstkomende periode van onderhoud.
Bij vrachtwagens die moeten laden en/of lossen in onze loading docks en daarbij de motor moeten laten draaien (om druk op te bouwen voor hun vering), wordt standaard een slangconstructie aan de uitlaat aangesloten die ervoor zorgt dat de medewerkers geen uitlaatgassen in ademen. Tevens gaan de uitlaatgassen daarbij middels een filter weer schoner het milieu in.

Schoner rijden is een essentieel onderdeel geworden in de instructies en beleidsplannen naar onze chauffeurs. Kernpunten daarbij zijn: aanpassing rijgedrag naar efficiënt rijden, meting brandstofgebruik per wagen en medewerker, kosten voor schade en reparatie, bekeuringen voor te hard rijden en door roodlicht rijden. De parameters worden door Clipperms geregistreerd, met betrokken medewerker besproken en in het personeelsdossier vastgelegd. Op niet betamelijk gedrag volgt een ontmoedigings- of sanctiebeleid.

In het wagenpark van Clipperms zijn o.a. hybride auto’s voor accountmanagers opgenomen. Overigens wordt niet meer aan elke leidinggevende standaard een auto ter beschikking gesteld en wordt de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer bewust laag gehouden. Het gebruik van Openbaar Vervoer wordt gestimuleerd en medewerkers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het wettelijke “fietsplan”.

Clipperms en haar leveranciers

Clipperms wil niet alleen zelf maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij verwachten dat ook van onze leveranciers. Goederen en diensten die Clipperms inkoopt, moeten zowel tijdens productie en gebruik als in de afvalfase duurzaam zijn. Niet voor niets dat Clipperms uitsluitend werkt met gerenommeerde A-merken.

Supplier code of conduct

In toenemende mate stelt Clipperms eisen aan leveranciers door middel van afspraken en protocollen. Zo hanteren wij ondernemingsprincipes en werken wij aan de introductie van een supplier code of conduct, ofwel leveranciersgedragscode, waarin is vastgelegd op welke wijze wij zaken willen doen. Onze leveranciers hebben inmiddels de leveranciersgedragscode ondertekend of een eigen exemplaar opgesteld. In deze gedragscode staan voorwaarden die betrekking hebben op mensenrechten, arbeidsomstandigheden, integriteit, ketenmanagement en transparantie en toepassing van internationale richtlijnen en verdragen. Vanaf 2009 is de gedragscode een vast onderdeel van ieder (raam)contract dat wij afsluiten met een leverancier. Zonder ondertekende gedragscode is het niet mogelijk om Preferred Supplier te worden van Clipperms.

Green labels

Wij leggen de nadruk op ‘groen’ inkopen. Leveranciers worden geselecteerd en beoordeeld op het nastreven van het leveren van Ecologische producten die voldoen aan een “green label” volgens de ECO-norm. Voorts zijn alle producten die wij leveren RoHS compliant. RoHS (“Restriction of use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment”, d.w.z. beperking in het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische uitrusting) is een EU Richtlijn die het gebruik van 6 gevaarlijke materialen aan banden legt in de productie van diverse types elektronische en elektrische uitrusting. Deze richtlijn maakt deel uit van een hele reeks EU milieurichtlijnen en is nauw verbonden met de WEEE Richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment, d.w.z. de richtlijn inzake afvalstoffen in elektrische en elektronische uitrusting).

Duurzaam innoveren

Wij proberen leveranciers ertoe te bewegen via technologische en andere innovaties duurzamer te worden. Daar waar de markt nog niet groot genoeg is om zelfstandig bepaalde initiatieven van de grond te krijgen, zoeken wij samenwerking met andere bedrijven en organisaties.Zo is Clipperms lid van de Vereniging van System Integrators (VSI). Binnen de VSI vindt een continue beoordeling plaats van preferente leveranciers op de aspecten productkwaliteit, investering in nieuwe technologie, knowhow, support en service, leveringsbetrouwbaarheid, kwaliteit samenwerking, distributiebeleid, telefonische bereikbaarheid en kwaliteitsmanagement. Alle leden geven de leveranciers cijfers die uiteindelijk een gewogen gemiddelde opleveren. Iedere leverancier wordt geconfronteerd met zijn eigen beoordeling en in de gelegenheid gesteld zijn performance op de diverse aspecten te verbeteren. Waar mogelijk kiezen wij een leverancier op grond van onderscheidendheid op maatschappelijk gebied.

Clipperms en haar interne bedrijfsvoering

Clipperms laat het maatschappelijk verantwoord ondernemen ook bij haar interne bedrijfsvoering een belangrijke plek innemen. Hiervoor worden energiebesparende keuzes gemaakt en is een stuk bewustwording onder haar werknemers van groot belang.

Afval / milieubeleid

Clipperms ziet milieuzorg als een maatschappelijke plicht en zal al haar medewerkers blijvend stimuleren milieubewust te handelen.

Clipperms onderneemt milieuverantwoord, zorgt ervoor dat de gevolgen van haar functioneren voor het milieu in kaart worden gebracht, is continu bezig met het opzetten van oplossingen en initiatieven voor milieuvriendelijk opereren, houdt zich aan formele regelgeving en informele gedragscodes en streeft voor de langere termijn op dit vlak een goede positie na in relatie tot andere audiovisuele bedrijven.

Uitgangspunt hierbij is het alara-principe: “as low as reasonable achievable” (zo laag als redelijker wijze bereikbaar is) op basis van de laatste stand van de (milieu-)techniek en rekening houdende met kosteneffectiviteit van de milieumaatregelen.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is het beleid erop gericht om te allen tijde te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van milieuaspecten en rekening te houden met alle mogelijke emissies van milieubelastende stoffen alsmede met een efficiënt gebruik van energiebronnen. Daartoe zullen er met het oog op continue verbetering maatregelen worden getroffen om de gesignaleerde milieueffecten bij de bron aan te pakken.

De belangrijkste doelstellingen en uitgangspunten van ons milieubeleid zijn:
• het verminderen van de schadelijke uitstoot in de atmosfeer;
• het stimuleren van energiebesparende maatregelen;
• het stimuleren van hergebruik;
• de reductie van materiaalgebruik;
• het voorkomen van bodemverontreiniging;
• het tegengaan van de verspreiding van bestaande verontreiniging;
• het minimaliseren van overlast bij de vormgeving en inrichting van gebouwen, terreinen en installaties.

Als installerend en dienstverlenend bedrijf worden er bij Clipperms geen eigen producten vervaardigd of geproduceerd. Derhalve vindt er geen aanvoer plaats van grondstoffen, zware metalen of anderszins milieubelastende of gevaarlijke grondstoffen. Kortom, er vindt bij Clipperms geen schadelijke emissie plaats.

Door de dagelijkse bedrijfsvoering heeft Clipperms te maken met reststoffen in de vorm van huishoudelijk en industrieel afval. Het industriële afval bestaat voornamelijk uit verpakkingsmaterialen en defecte of verouderde audiovisuele apparatuur, het zogenaamde bruingoed.

De losse afvalstoffen worden gescheiden in de volgende categorieën:
• hout
• ijzer
• plastic folie
• piepschuim
• papier en karton
• kleding
• batterijen
• cartridges

Deze afvalstoffen worden gescheiden verzameld en voor afvoer aangeboden aan de daartoe gekwalificeerde en gecertificeerde bedrijven die voor verdere verwerking zorgdragen. Het zogenaamde bruingoed wordt aan de daartoe aangewezen verwerkingsstations aangeboden.

Het afval binnen kantoorgebouwen wordt periodiek gecontroleerd op de scheiding
van papier en restafval. Om het papierverbruik terug te dringen, verloopt veel interne communicatie via het interne narrowcastingsysteem, een digitale nieuwsbrief en de website.Clipperms houdt haar schoonmaakbedrijven aan de afgesproken regels. Bovendien heeft Clipperms aanvullend beleid geformuleerd voor het zorgvuldig afvoeren van afval dat ontstaat bij werkzaamheden op klantlocaties.

Om de continuïteit en juiste voortgang van de diverse afvalstromen te waarborgen, is een coördinator aangesteld die toeziet op het gescheiden verzamelen en het effectief, verantwoord en efficiënt afvoeren van de afvalstoffen. Daarnaast is het de taak van de coördinator om het ontstaan van afval zo veel mogelijk te beperken en hergebruik te bevorderen. Alle genomen activiteiten door de coördinator worden maandelijks gecontroleerd in opvolging en nakoming door onze qualitymanager.

Recycling en hergebruik

Verouderde, gebruikte telefoontoestellen en ICT producten worden ingezameld en afgevoerd. De inzameling kent twee stromen, een directe en een indirecte. De directe stroom bestaat uit telefoontoestellen die leveranciers niet meer terugnemen. Deze gaan vanuit een centraal punt via de coördinator naar Stichting AAP. Deze stichting werkt conform wettelijke normen en zorgt voor een correcte afvoer van de units. De indirecte stroom bestaat uit toestellen die wel worden teruggenomen. Clipperms werkt met een vaste partner voor telefonie. De toestellen die door deze telecomprovider worden teruggenomen, worden verder door hen conform procedures gerecycled. Toners en batterijen worden ook centraal verzameld en bij Stichting AAP aangeleverd. Hiermee wordt overigens ook een goed doel nagestreefd; het financieel in stand houden van een instantie die zorgdraagt voor de opvang van uitheemse dieren.

Er is beleid geformuleerd om (voor ons) afgeschreven apparatuur een ‘second life’ te geven bij goede doelen, het te hergebruiken als reserveonderdelen of te verkopen als occasion. Clipperms werkt, waar mogelijk, met herlaadbare accupacks i.p.v. wegwerpbatterijen. Ook wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame verpakkingen zoals flightcases.

Energieverbruik eigen infrastructuur

Clipperms geeft op centraal niveau vorm aan het energiemanagement binnen het bedrijf, teneinde het managen van de energieprestatie structureel te verbeteren. Naast de primaire doelstelling van het boeken van resultaten, is in eerste instantie de focus ook stevig gericht op het bewust maken van de medewerkers, welke verantwoording zij ook hebben in dit noodzakelijke proces.

Maatregelen in kantoren

Alle kantoor- en werkruimtes worden dusdanig elektronisch aangestuurd dat verwarming en aircosystemen automatisch buiten kantooruren uitschakelen. Incidentele activering bij overwerk is mogelijk doch zal zichzelf na een bepaalde tijdsperiode weer uitschakelen.
De airco- en verwarmingsunits zijn aangesloten op een unit die buitentemperatuur continu meet. Op basis van deze gegevens kunnen de airco- en verwarmingsunits niet in tegenstrijdige of onlogische temperaturen worden geactiveerd. Ruimtes die warmte produceren (studio, editruimte, showroom) zijn niet op de zonzijde van het pand gesitueerd zodat er geen extra opwarming van buitenaf plaatsvindt. Op de ruimtes die zich juist wel aan de zonzijde bevinden, is warmtewerende folie aangebracht.
Op deze manier probeert Clipperms een optimale en efficiënte klimaatbeheersing binnen het pand te bereiken.

In het kader van rendabele energiebesparende maatregelen zijn met name voor de verlichting ingrijpende veranderingen aangebracht die tot een significante vermindering van het energiegebruik hebben geleid.

Zo zijn nagenoeg alle in het pand aanwezige TL armaturen omgebouwd. De LF voorschakelapparatuur is vervangen door HF voorschakelapparatuur hetgeen in combinatie met speciale energiezuinige T5 lampen een besparing van het energie gebruik op deze verlichtingssoort met gemiddeld 40% heeft opgeleverd. Daarnaast zijn in armaturen van o.a. gang-, hal-, en buitenverlichting overal waar mogelijk energiezuinige LED lampen aangebracht en wordt met bewegingsmelders de verlichting in ruimtes die langere tijd niet wordt betreden automatisch uitgeschakeld. Gloeilampen komen niet meer voor.

De totale vervanging van onze oude computerbeeldschermen door moderne zuinige flatscreens heeft een energiebesparing opgeleverd. Ook heeft dit een positieve invloed op de warmteafgifte in de kantoorgebouwen.
De veel energieverbruikende plasma displays zijn in de editsuites vervangen door de meer energiebesparende LCD displays. Clipperms heeft er beleid van gemaakt dat het aantal printers en kopieerinstallaties wordt teruggedrongen. Het gevolg daarvan is dat op een aantal vleugels van het gebouw een centrale kopieermachine geplaatst is. Ook het aantal printers is teruggedrongen; niet elke medewerker heeft zijn eigen printer maar er is een centrale printer op een afdeling van minimaal 6/7 werknemers.

Maatregelen buiten kantoor

Om ook buiten de eigen kantoren het energieverbruik te verminderen, geeft Clipperms energiebesparende adviezen in Audiovisuele oplossingen, bijvoorbeeld verduistering, zonwering en gebruik van LED-verlichting. Daarnaast worden er inventieve verhuurconcepten ontwikkeld waarbij vervoer van equipement wordt verminderd. Een voorbeeld hiervan is Beamerbase®. Beamerbase® is een slim concept waarbij Clipperms de kosten voor een vaste installatie (beamer en geluidsinstallatie) op zich neemt en het werkelijke gebruik ervan periodiek aan de gebruiker factureert. Het aantal transporthandelingen wordt hiermee drastisch gereduceerd en bovendien betaalt de gebruiker alleen voor het feitelijk gebruik. Van ontwikkeling tot installatie, van facturatie tot aan service en onderhoud – Clipperms neemt het uit handen en verzorgt alles in eigen beheer.

Giften aan culturele instellingen en goede doelen

Clipperms heeft een actief beleid aangaande goede doelen. Zo worden lokale verenigingen en gezelschappen gesponsord en kunnen ook (inter)nationale organisaties rekenen op financiële of facilitaire ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn: Stichting vrienden CliniClowns Nederland, War Child concert, Dance for Life, Make a difference day en projecten van de Verenigde Naties.
Naast deze directe vormen van ondersteuning, wordt er ook indirect ondersteund. Bijvoorbeeld door het inzamelen van oude telefoontoestellen, toners en batterijen voor de Stichting AAP of door het tegoed van eventuele spaar-/bonussystemen van leveranciers niet op te nemen maar uit te laten keren aan goede doelen.

Clipperms
Bierbrouwersweg 29
3449 HW Woerden
Tel.: +31 (0)348-412698
E-mail: info@clipperms.nl

Call Now Button